Bing, Yahoo we Google-y nädip döwmeli diýen semaltdan 5 maslahat

Gözleg motorynyň gyrylmagy, gözleg motorlaryndan meta düşündirişlerini, web mazmunyny we URL-lerini döwmek ýa-da ýygnamak prosesi. Web gyrmagyň aýratyn bir görnüşi we Bing, Google we Yahoo-a bagyşlanýar. SEO kompaniýalarynyň we web ussatlarynyň hemmesi Google-dan açar sözleri çykarmak üçin gözleg motorynyň gyryjylaryna baglydyr. Bäsdeşleriniň saýtlarynyň reýtingine gözegçilik edýärler we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin dürli strategiýalary durmuşa geçirýärler.

Google - Iň uly we esasy gözleg motory:

Google köp sanly mahabat beriji we neşirýatçy bilen iň uly we meşhur gözleg motorydyr. Bu gözleg motory, web sahypalaryny indekslemek we dürli sahypalaryň mazmun hiline gözegçilik etmek üçin dürli gyryjylary we gözlegçileri ulanýar. Gözleg motorlary web döwülmegine garşy çäre görmeýärler. Aslynda, wezipelerini ýerine ýetirmek üçin dürli programma üpjünçiligine we gurallara baglydyrlar. Açar sözlere we parametrlere baglylykda dürli web sahypalaryny indekslemek üçin çylşyrymly ulgam ulanýarlar.

Google, Bing we Yahoo-ny gyrmak üçin bäş maslahat:

Gözleg motorlaryny adaty usullar ýa-da gurallar bilen döwüp bilmersiňiz. Google, Bing we Yahoo-dan maglumat almak üçin wagt we mukdarda üns bermeli. Sahypaňyzyň gözleg motorynyň reýtingini çynlakaý gowulaşdyrmak isleseňiz, gysga wagtyň içinde köp sanly açar sözleri gyrmaly bolarsyňyz. Gynansagam, bu meseläni Import.io we Kimono Labs ýaly adaty web skraperleri bilen ýerine ýetirip bilmersiňiz. “iMacros” gözleg motorlaryndan maglumatlary gyrmak üçin ulanylýan mugt brauzer awtomatlaşdyryş gurallarydyr. Import.io, Kimono Labs we beýleki adaty web gyryş gurallaryndan has gowudyr we URL-leri, düşündirişleri we açar sözleri aňsatlyk bilen çykarmak üçin ulanylýar.

1. IP aýlanyşy:

Gözleg motorlarynyň sahypaňyzy petiklemeginiň öňüni almak üçin dürli proksi ulanyp bilersiňiz. Bu desgany mugt üpjün edýän web gyryjy ýa-da maglumat magdançysyny saýlamagyňyzy maslahat berýäris. Mysal üçin, Mozenda bize IP aýlanmak mümkinçiligini berýär we torda anonim hereket etmäge kömek edýär.

2. Wagtyňyzy dolandyryň:

Wagtyň dogry dolandyrylmagynyň üstünligiň açarydygyny bellemek ygtybarlydyr. Wagtyňyzy açar söz üýtgemeleri bilen mazmun sahypasynyň arasynda bölmeli. Sahypaňyzyň gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek eder. Keyhli açar sözleriň dogry ýerleşdirilendigine göz ýetirmeli we gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözleriň gowy utgaşmasy bar.

3. URL parametrlerini dolandyryň:

URL parametrlerini üns bilen dolandyrmaly. Käwagt gutapjyklara, gönükdirmelere we HTTP sözbaşylaryna ünsi jemlemek gowy. Netijede, sahypaňyzyň bökdençlik derejesini peselder we gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrar.

4. HTML DOM derňewi:

Sahypaňyza degişli bolmadyk URL-leri, meta belliklerini we düşündirişlerini aýyrmak möhümdir. Şol bir wagtyň özünde, HTML we DOM derňewlerine, içerki we daşarky baglanyşyklara we HTML kodlaryna üns bermeli. Mundan başga-da, ähli bozulan baglanyşyklary we ýalňyşlyklary yzygiderli düzetmek möhümdir.

5. Şübheli ulanyjylaryň hemmesini sahypaňyzdan bloklaň:

Hakerlerden we spamerlerden dynmak üçin Captcha, gutapjyklar we gönükdirmeleri saýlap bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, sahypaňyzdan şübheli ulanyjylary blokirlemäge kömek edýän gural saýlamaly.